انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

دانشکده فنی دانشگاه تهران

کلاسهای آموزشی
شرح دوره:

 

دوره‌ی MATLAB مقدماتی

کلاس اول:

   مدرس: دکتر تاهباز زاده
   زمان: شنبه و دوشنبه ساعت 9 تا 12
   تاریخ شروع دوره: 1397/4/23
   تاریخ پایان دوره: 1397/5/15
   تعداد جلسات: 8 جلسه

کلاس دوم:

   مدرس: دکتر تاهباز زاده
   زمان: یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 9 تا 12
   تاریخ شروع دوره: 1397/4/24
   تاریخ پایان دوره: 1397/5/16
   تعداد جلسات: 8 جلسه

قیمت دوره براس شرکت کنندگان آزاد: 150000 تومان

قیمت دوره برای دانشجویان دانشگاه تهران: 120000 تومان

 

 

دوره‌ی SOLIDWORKS مقدماتی

کلاس اول:

   مدرس: دکتر بذرافشانی
   زمان: شنبه و دوشنبه ساعت 14 تا 17

   تاریخ شروع دوره: 1397/4/23
   تاریخ پایان دوره: 1397/5/15
   تعداد جلسات: 8 جلسه

کلاس دوم:

   مدرس: مهندس بذرافشانی
   زمان: یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 9 تا 12
   تاریخ شروع دوره: 1397/4/24
   تاریخ پایان دوره: 1397/5/16
   تعداد جلسات: 8 جلسه

قیمت دوره براس شرکت کنندگان آزاد: 150000 تومان

قیمت دوره برای دانشجویان دانشگاه تهران: 120000 تومان

 

 

دوره‌ی CATIA مقدماتی

کلاس اول:

   مدرس: مهندس عباس زاده
   زمان: شنبه و دوشنبه ساعت 14 تا 17
   تاریخ شروع دوره: 1397/4/23
   تاریخ پایان دوره: 1397/5/15
   تعداد جلسات: 8 جلسه

کلاس دوم:

   مدرس: مهندس عباس‌زاده
   زمان: یکشنبه و سه‌شنبه ساعت 9 تا 12
   تاریخ شروع دوره: 1397/4/24
   تاریخ پایان دوره: 1397/5/16
   تعداد جلسات: 8 جلسه

قیمت دوره براس شرکت کنندگان آزاد: 150000 تومان

قیمت دوره برای دانشجویان دانشگاه تهران: 120000 تومان

 

 

دوره‌ی ABAQUS مقدماتی

مدرس: مهندس سمیع‌پور
زمان: یکشنبه ساعت 8 تا 12
تاریخ شروع دوره: 1397/4/24
تاریخ پایان دوره: 1397/5/28
تعداد جلسات: 6 جلسه

قیمت دوره براس شرکت کنندگان آزاد: 150000 تومان

قیمت دوره برای دانشجویان دانشگاه تهران: 120000 تومان

 

 

دوره‌ی ANSYS

مدرس: مهندس ماهری
زمان: شنبه و سه‌شنبه ساعت 9 تا 12
تاریخ شروع دوره: 1397/4/23
تاریخ پایان دوره: 1397/5/23
تعداد جلسات: 10 جلسه

قیمت دوره براس شرکت کنندگان آزاد: 180000 تومان

قیمت دوره برای دانشجویان دانشگاه تهران: 150000 تومان

 

 

دوره‌ی FLUENT و ICEM

مدرس: مهندس وکیلی
زمان: دوشنبه و چهارشنبه ساعت 9 تا 12
تاریخ شروع دوره: 1397/4/25
تاریخ پایان دوره: 1397/5/15
تعداد جلسات: 7 جلسه

قیمت دوره براس شرکت کنندگان آزاد: 150000 تومان

قیمت دوره برای دانشجویان دانشگاه تهران: 120000 تومان

 

 

دوره‌ی COMSOL

مدرس: مهندس وکیلی
زمان: یکشنبه ساعت 14 تا 18
تاریخ شروع دوره: 1397/4/24
تاریخ پایان دوره: 1397/5/7
تعداد جلسات: 3 جلسه 

قیمت دوره براس شرکت کنندگان آزاد: 150000 تومان

قیمت دوره برای دانشجویان دانشگاه تهران: 120000 تومان

 

 

دوره‌ی DG&T

مدرس: مهندس موسوی
زمان: پنجشنبه ساعت 8 تا 12
تاریخ شروع دوره: 1397/4/28
تاریخ پایان دوره: 1397/6/1
تعداد جلسات: 6 جلسه

قیمت دوره براس شرکت کنندگان آزاد: 150000 تومان

قیمت دوره برای دانشجویان دانشگاه تهران: 120000 تومان

 

 

ثبت نام تمامی دوره‌ها در:

https://evand.com/events/utsame-summer97

 

 

فایل ضمیمه
قیمت دوره: 0 ریال